Wytyczne zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości numer 36 nakładają na podmioty obowiązek dokonywanie testu na utratę wartości na dzień bilansowy poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wykazywanych w bilansie.

 

Test na utratę wartości aktywów powinien być wykonywany gdy:

  • Istnieją przesłanki, że mogła wystąpić utrata wartości aktywa.
  • Jednostka posiada wartość firmy nabytą w wyniku przejęcia spółki lub połączenia jednostek gospodarczych.
  • Występują wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania bądź takie, które są niedostępne do użytkowania.

 

Wytyczne zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości numer 36 wskazują, iż wystąpienie następujących przesłanek powinno skutkować przeprowadzeniem testu na utratę wartości:

  • Wartość kapitalizacji spółki jest niższa od jej wartości księgowej (wskaźnik P/BV mniejszy niż 1,0).
  • Postępujący spadek lub wzrost stóp procentowych.
  • W ciągu roku nastąpił znaczący wzrost wartości rynkowej posiadanych nieruchomości.
  • Zachodzą zmiany w użytkowaniu danego składnika aktywów, wynikające np. z modernizacji lub ulepszenia.
  • Następuje zmiana profilu działalności lub zmienia się charakter wykorzystywania danego aktywa.
  • Jednostka wykazuje wartość firmy w wyniku dokonanego przejęcia lub połączenia.
  • Aktywowano koszty rozwojowe w ramach wartości niematerialnych i prawnych.

 

W sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo wykazuje w bilansie wartość firmy powstałą w wyniku dokonanego przejęcia lub fuzji oraz gdy posiada wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania lub nie oddane jeszcze do użytkowania, test na utratę wartości tych składników majątku należy przeprowadzać na każdy dzień bilansowy.

 

CMT Advisory świadczy kompleksową usługę w ramach wymogów określonych MSR 36, obejmującą zarówno identyfikację potencjalnych aktywów mogących podlegać testowi, jak i przeprowadzenie testu oraz interpretację jego wyników.